mércores, 30 de xuño de 2021

Emilia Rebelde

Unha das actividades finais que se realizou nas aulas, dentro do PDI "Paseando con Emilia", foi "Emilia Rebelde", unha proposta dentro do Proxecta "Conversando con Dona Emilia" de 5º e 6º. O xerme da actividade estivo na formación do profesorado con Paola Guimeráns e co programa "Introdución á robótica en Primaria", xa que utilizamos as placas Echidna Shield para facer un panel interactivo como produto final e complementario á obra de teatro lido "Conversando coa Emilia".

A continuación presentamos a proposta realizada:

ETAPA: Educación Primaria
NIVEL: 5º e 6º de E.P.
COÑECEMENTOS PREVIOS:
Docente (segundo o Marco común de competencia digital Docente)
Área 3: Creación de contidos dixitais.
Competencia 3.4. Programación.
B2 Coñezo e manexo procesos de pensamento computacional (P.C.) de xeito xeral e póñoos en práctica na miña actividade docente.
B2 Procuro solucións a procesos de programación.
C1 Utilizo, na miña práctica docente, os procesos de P.C. que supoñan modelar e descompoñer un problema, procesar datos, crear algoritmos e xeneralizalos, e o foméntoos entre o meu alumnado.
Alumnado
Coñecemento básico nas aplicacións de programación por bloques (Scratch ou mBlock) para incorporar os sons ao panel informativo sobre Emilia Pardo Bazán.
Coñece o funcionamento da placa Echidna Shield, na parte referida a Makey Makey.
RELACIÓN CO CURRÍCULO:

Competencias:
Comunicación lingüística: o alumnado preparou textos cos que transmitir toda a información aprendida sobre Emilia Pardo Bazán durante o curso. Elaborou guións e realizou tarefas de expresión oral.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: o alumnado utilizou os coñecementos de matemáticas para distribuír o espazo do panel e para utilizar a cinta de cobre dispoñible de xeito eficiente.
Competencia dixital: traballo na programación con Scratch da placa Echidna Shield.
Aprender a aprender: realizáronse estimacións e valoráronse as consecuencias de cada unha delas, depurouse o programa en varias ocasións optimizándoo ata chegar ao resultado final.
Competencias sociais e cívicas: dialogáronse as propostas e chegaron a acordos no proceso.
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: resolveron o problema ao reto proposto.
Conciencia e expresións culturais: expresaron, a través do debuxo, os capítulos da obra de teatro lido “Conversando coa Emilia” e os distintos “botóns” dos paneis.

NÚMERO DE SESIÓNS:
4 sesións de 50 minutos.
 

RECURSOS MATERIAIS:
Recursos dixitais:
Internet
Placas Echidna Shield
Scratch
Echidnalink
Ordenadores


Outros materiais:
Cables crocodilo
Cartón pluma
Cinta de cobre
Punzón

PROCESO:
Durante o curso estivemos investigando sobre a escritora Emilia Pardo Bazán no centenario da súa morte. O curso participou na elaboración e gravación dunha obra de teatro lido titulada “Conversando coa Emilia”. Co obxectivo de trasladar ao resto da comunidade educativa o traballo realizado durante o curso elaborarase dous paneis interactivos no que, ademais de mostrar graficamente o desenvolvemento da narración, tamén se inclúen certos aspectos básicos sobre a escritora coruñesa.
Sesión 1
Distribución do panel en distintas seccións que conterán a información que se mostrará en formato audio, realización das viñetas gráficas que ilustrarían a obra e os carteis de cada sección.


Sesión 2
Elaboración e gravación das secuencias sonoras sobre a vida de Emilia Pardo Bazán que se incluirán no panel: Biografía, Obras, Contexto e Pioneira.


Sesión 3
Elaboración do algoritmo que determinará o funcionamento dos paneis na aplicación Scrtach xunto coa extensión EchidnaLink.
Montaxe da parte de atrás do panel coa cinta condutora para que poda funcionar o programa e conectalos con cables de crocodilo á placa Echidna Shield.
Conectar a placa ao ordenador que ten o programa e probar o seu funcionamento.
Depurar o programa corrixindo os erros ou introducindo melloras no seu funcionamento.


Sesión 4
Avaliación da actividade, elaboración dun guión para a presentación e gravación de vídeo explicativo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario